Lắp đặt thang máy tải hàng nhà máy Locin

Lắp đặt thang máy tải hàng nhà máy Locin

Thời gian thi công: Tháng 3/2021